ورود کاربران

سازمان جهاد دانشگاهی تهران

سازمان جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران،‌ در راستاي اهداف معين شده در چشم انداز 20 ساله كشور و همگام با ساير اركان نظام، برآن است به عنوان ركني اثر گذار در عرصه آموزش كشور،‌ در تبديل ايران اسلامي به جامعه اي دانش بنيان ،‌ ايفاي نقش نمايد. ما به عنوان سازماني يادگيرنده و متعهد به جامعه ، با نگاه به آينده و همگام با تحولات علمي و فناوري ، جهت تعميق بينش ، گسترش دانش و مهارت در سطح جامعه ، تربيت متخصصان کارآمد و کارآفرين براي توسعه کشور ، به ارائه آموزش هاي تخصصي و کاربردي علمي در سطح ملي و منطقه اي همت مي گماريم.بهره مندي از نيروهاي پرتلاش ، متعهد ،متخصص، نوآور و کارآمد ، تعامل نظام مند علمي و تخصصي با دانشگاه ، انتقال و انتشار دانش و تجربه متخصصان و مراکز پژوهشي ، شناسايي نيازهاي آموزشي اساس حال و آينده ، استفاده از دستاوردهاي پژوهشي و توان تخصصي مراکز علمي جهاددانشگاهي ، بکارگيري فناوري هاي نوين کشور موجب اعتبار روزافزون و ضامن رشد سازمان ما مي باشد. ما مي كوشيم تا در افق چشم انداز ، سازماني سرآمد و پيشرو در سطح ملي ومطرح در سطح بين اللملي باشيم.اين سرآمدي و پيشروي مي بايست در تمامي فرآيندهاي آموزشي اعم از نيازسنجي ،‌برنامه ريزي ،‌اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي حاصل شود.هم اكنون اين معاونت با توجه به رسالت خود،‌ سالانه پذيراي بيش از 70000 فراگير مي باشد. اين فراگيران در دوره هايي متفاوت و در قالب گروه هاي آموزشي مختلف آموزش مي بينند. ما سعي نموده ايم تا دوره هاي آموزشي را در رشته هاي گوناگون،‌ بنا به درخواست و نياز فراگيران و براساس انجام نيازسنجي هاي متعدد در سطح جامعه و سازمان هاي متقاضي طراحي ،‌تدوين و اجرا نماييم.استقبال اين تعداد از هموطنان ،‌كه همگي از اقشار فرهيخته جامعه مي باشند، ‌نشانگر اعتماد بالاي مردم؛ ‌سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي به خدمات آموزشي ارائه شده توسط اين معاونت مي باشد. آموزش هاي ما در دو حوزه تخصصي و عمومي و در قالب بخش ها و گروه هاي آموزشي ارائه مي شوند.