ورود کاربران

  

کارگاه سلولهای بنیادی مزانشیمی (جداسازی، تخلیص و تمایز)
 


نوع برنامه: گردهمایی
وضعیت برگزاری: در حال اجرا
تاریخ برگزاری: 1389/06/22
محل برگزاری: پژوهشگاه رویان
واحد برگزار کننده: پژوهشگاه رويان