ورود کاربران

  

کارگاه آموزشی 2 روزه TTCکتاب آموزش زبان انگلیسی Eight برگزار گردید.
 
کارگاه آموزشی 2 روزه TTCکتاب آموزش زبان انگلیسی Eight برگزار گردید.

نوع برنامه: گردهمایی
وضعیت برگزاری: برگزار شده

محل برگزاری: تهران
واحد برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی