حضور معاون آموزشی در جمع مدیران گروههای آموزشی و تخصصی جهاد دانشگاهی

حضور معاون آموزشی در جمع مدیران گروههای آموزشی و تخصصی جهاد دانشگاهی
کدخبر :4771
تاریخ : شنبه 07 مهر 1397
ساعت: 12 : 10 
 

در تاریخ ۲۶ شهریورماه جاری جلسه مشترک معاون محترم اموزشی با مدیران گروه های تخصصی اموزشی 

برگزار گردید.در این جلسه پیرامون‌ نقش محوری ،سیاستگذاری و برنامه ریزی گروه ها بحث شد و بر مسایل ذیل تاکیدگردید :

-ارتقا جایگاه گروه های تخصصی اموزشی

-توجه بیشتر به گروهها در برنامه توسعه جهاددانشگاهی

-راه اندازی سامانه اساتید ،برنامه گروه ها و...

-حضور گروه هادر شورای بخشی آموزش

-توجه بیشتر به مطالعات آموزشی در نوآوری و تدوین دوره های آموزشی 

-تهیه چشم اندازبرای هریک از گروه ها

-ایجاد مکان خاص جهت همفکری و هم افزایی در گروه ها

-تقویت نقش ارزیابی و نظارت گروه ها در برنامه های آموزشی

-برگزاری جلسه با هریک از گروه ها به صورت جداگانه

-دعوت از آقای دکتر طیبی برای شرکت در جلسات  مدیران گروههای تخصصی اموزشی

-تاکید بر اجرای شرح وظایف قید شده در دستورالعمل گروه های تخصصی