آموزش‌های بین المللی

جهاددانشگاهی توانایی ارایه آموزش‌های تخصصی در سطح بین الملل به ویژه کشورهای منطقه را داشته و آموزش های بین المللی این نهاد در راستای توسعه تخصصی دوره ها و بر اساس نیازسنجی های انجام شده است. برگزاری آموزش های مشترک درزمینه لیزر پزشکی، با انستیتو تحقیقات لیزر مسکو، برگزاری دوره های دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی برای اساتید و دانشجویان بیش از 20 کشور جهان و برگزاری دوره‌های آموزشی فلوشیپ لیزری با آلمان برای دندانپزشکان برخی از توانمندی های اجرایی جهاد دانشگاهی در عرصه بین الملل  می باشد.