معرفی مدیران و کارشناسان

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

محمد صادق بیجندی

معاون آموزشی

145

66971354-5

ف66971359

یعقوب رضایی

مسئول دفتر

145

علی اکبر سلیمانی

عضو هیات علمی

142

کوکب طیبی

متصدی امور دفتری و تایپ

287

اداره کل امور آموزشی

محمد محسن غفوریان

مدیر کل امور آموزشی

443

66971356

احسان حقانی

مسئول دفتر وکارشناس آمار و اطلاعات

143

محمد رضا واحدی

مدیر اداره اموراجرایی

279

محمود زرینی

کمک کارشناس اداره امور اجرایی

278

هانیه تیموری

مدیر اداره هیأت علمی

282

66971341

اعظم یارپرور

کارشناس آمار و اطلاعات

283

مهسا سادات مرادی

کارشناس اداره هیأت علمی

281

عبداله شفیعی

رئیس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب

254

66491003

سمیه یوسفی

کارشناس بررسی توانایی علمی

159

نسرین شیرخانی

مدیر مراکز آموزش عالی

267

66491564

دفتر نیازسنجی و پروژه‌یابی آموزشی

سید رفیع موسوی

مدیر گروه قراردادها

273

66971357

ف 66475951

افشین صندوقدار

مسئول آموزش‌های بین الملل

272

مریم قرهی

کارشناس گروه نیازسنجی

298

داود صیقلی

سرپرست گروه ارتباطات آموزشی

274

سید قدبر موسوی‌خواه

کارشناس نیاز سنجی آموزشی

272

محمد حسین فائزی

عضو

140

حسن مرکزی

عضو

275

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

حسین کلانتری خلیل آباد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

146

66491135

66475951

66971357

66491344

66491564

ف 66491221

فاطمه گلی

کمک کارشناس آموزشی

147-447

مریم رحمانی بادی

مدیر اداره امار و اطلاعات

141

محمد کاظم حسینی توسل

مدیر گروه برنامه ریزی

293

زهرا رسایی

مسئول برکزاری دوره‌های دکتری پژوهش محور

296

امیر مظاهری

کارشناس امور آموزشی

294

منیره سهرابی

همکار آموزشی

292

بابک چولکی

مدیر مراکز آموزش‌های کوتاه مدت

264

اسکندر یادگاری

کارشناس مراکز آموزش‌های کوتاه مدت

266

حسین پاکدل

مدیر گروه های آموزشی

258

66971185

 

مهدی مشایخی

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

269

علی حسن کمایی

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

259

66491577