افتتاح نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی کشور در کرج

۱۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۹

افتتاح نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی کشور در کرج